Program Committee Rafael E. Banchs  (Institute for Infocomm Research)
 Johan Bos  (University of Groningen) 
 Boxing Chen  (National Research Council Canada)
 David Chiang  (University of Notre Dame)
 Michael Goodman  (Nanyang Technological University)
 Jan Hajic (Charles University in Prague)
 Zhongjun He (Baidu)
 Shujian Huang (Nanjing University)
 Kevin Knight  (ISI)
 Philipp Koehn  (Johns Hopkins University)
 Qun Liu  (Dublin City University)
 Yang Liu  (Tsinghua University)
 Chi-kiu Lo  (National Research Council Canada)
 Wei Lu  (Singapore University of Technology and Design)
 Zhengdong Lu  (Noahs Ark Lab, Huawei Technologies)
 Minh-Thang Luong  (Stanford University)
 Preslav Nakov  (Qatar Computing Research Institute)
 Hwee-Tou Ng  (National University of Singapore)
 Martha Palmer  (University of Colorado)
 Lane Schwartz  (University of Illinois)
 Khalil Sima'an  (University of Amsterdam)
 Jinsong Su  (Xiamen University)
 Hans Uszkoreit  (Saarland University)
 Tong Xiao  (Northeastern University)
 Frances Yung  (Nara Institute of Science and Technology)
 Dongdong Zhang  (Microsoft Research Asia)
 Jiajun Zhang  (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
 Yue Zhang  (Singapore University of Technology and Design)