Links I often click (in alphabetical order, incomplete, always updating)

Wenliang Chen, Xiangyu Duan, Zhongguo Li, Deyi Xiong, Min Zhang, Guodong Zhou
Wanxiang Che, Wenbin Jiang, Yang Liu, Weiwei Sun, Meishan Zhang, Zhi-Hua Zhou, Muhua Zhu Bin Li
Bernd Bohnet, Xavier Carreras, Michael Collins, Jason Eisner, Liang Huang, Dan Klein, Ryan McDonald, Joakim Nivre, Slav Petrov, David A. Smith, Noah Smith, Yue Zhang
Mark Johnson: